ออกนิเทศติดตามโรงเรียนของ อนุกรรมการ ก.ต.ป.น.

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:28โดยsesao21 admin
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้ออกนิเทศการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง 4 ด้านในปีการศึกษา 2559 โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.ประจำแต่ละสหวิทยาเขตโดยให้ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2559
Comments