กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

ออกนิเทศติดตามโรงเรียนของ อนุกรรมการ ก.ต.ป.น.

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:28โดยsesao21 admin

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้ออกนิเทศการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง 4 ด้านในปีการศึกษา 2559 โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.ประจำแต่ละสหวิทยาเขตโดยให้ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2559

กิจกรรมอบรม Cloud Computing

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:11โดยsesao21 admin

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559-2 กรกฎาคม 2559 ศนฐ.ได้จัดประชุมอบรมศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศในการอบรมพัฒนาทักษะ ICT ของศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมดิไอเดิล คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีศึกษานิเทศก์เข้าประชุม จำนวน 130  คน

1-2 of 2